Zostań nauczycielem lub instruktorem żeglarstwa!

0
212

Komisja ds. sportu powszechnego i szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i Akademicki Związek Sportowy zapraszają na szkolenia instruktorskie, które odbędą się w Wilkasach.

Szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ i Instruktora Żeglarstwa PZŻ organizowane jest przez Komisję Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i Akademicki Związek Sportowy. Kursy są prowadzone w ramach cyklu centralnych kursów instruktorskich AZS. Szkolenie odbywać się będzie w świetnie żeglarsko i szkoleniowo przygotowanym ośrodku AZS w Wilkasach w terminie 23.09-2.10.2022. Kurs prowadzić będzie doświadczona i profesjonalna kadra instruktorska pod nadzorem Komisji Szkolenia PZŻ. Zajęcia będą się odbywały w formie zajęć praktycznych, teoretycznych i warsztatowych. Podczas kursu będzie również możliwość uzyskania uprawnień opiekuna wypoczynku dzieci i młodzieży – wychowawcy kolonijnego.

 

NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA PZŻ

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończone 18 lat,
– posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
– posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego,
– zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
– posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Uprawnienia po odbytym kursie

Nauczyciel żeglowania jest uprawniony do:
– praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie – pod nadzorem KWŻ,
– samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej,
– prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

Koszt kursu na nauczyciela żeglowania PZŻ:
Mini Hotel: członkowie AZS 1810 zł / pozostali 2081 zł
Centrum AZS (Hotel): członkowie AZS 2000 zł / pozostali 2300 zł (dwa dni w Mini Hotelu)

Cena zawiera: nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, szkolenie, materiały szkoleniowe, czarter jachtów

Cena nie zawiera: opłaty egzaminacyjnej NŻ – 320 zł, opłaty za kurs wychowawcy kolonijnego – 250 zł, kosztów podróży.

Wpłat należy dokonać na konto AZS COSA Ośrodek w Wilkasach numer 33 1090 1098 0000 0001 4380 4488 tytułem „kurs Instruktorski PZŻ 2022 – imię i nazwisko” do dnia 16.09.2022 r.

 

INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończenie 24 lat,
– posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej roku,
– posiadanie stopnia Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
– posiadanie stopnia co najmniej jachtowego sternika morskiego,
– posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego,
– posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden w kursie trwającym minimum sześć kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

Uprawnienia po odbytym kursie

Instruktor żeglarstwa jest uprawniony do:
– organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
– pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
– potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
– pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ,
– pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ.

Koszt kursu instruktora żeglarstwa:
Mini Hotel: członkowie AZS 1810 zł / pozostali 2081 zł
Centrum AZS (Hotel): członkowie AZS 2000 zł / pozostali 2300 zł (dwa dni w Mini Hotelu)

Cena zawiera: nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, szkolenie, materiały szkoleniowe, czarter jachtów

Cena nie zawiera: opłaty egzaminacyjnej IŻ – 430 zł, opłaty za kurs wychowawcy kolonijnego – 250 zł, kosztów podróży.

Wpłat należy dokonać na konto AZS COSA Ośrodek w Wilkasach numer 33 1090 1098 0000 0001 4380 4488 tytułem „kurs instruktorski PZŻ 2022 – imię i nazwisko” do dnia 16.09.2022 r.

 

ABY ZGŁOSIĆ SIĘ NA KURS KLIKNIJ TUTAJ.