Zachęcamy do zapoznania się z książką „Sport w szkole wyższej. Aspekty formalno-prawne” pod redakcją Jakuba Kosowskiego, która stanowi kompleksowe opracowanie w zakresie sytuacji prawnej studenta- sportowca oraz Klubów AZS w szkołach wyższych. W poszczególnych rozdziałach podano praktyczne przykłady oraz wybrane orzeczenia sądów. Książka ma pozwolić na wdrażanie dobrych praktyk w uczelniach, które widzą potrzebę rozwoju sportu jako jednego z istotnych aspektów działalności akademickiej, obok badań naukowych i dydaktyki.

Poniżej zamieszczamy recenzje książki.
Link do wersji elektronicznej: TUTAJ

Recenzowana monografia „Sport w szkole wyższej. Aspekty formalno-prawne” odnosi się do kwestii formalno- prawnych związanych z prowadzeniem działalności sportowej w szkołach wyższych. Dotyczy ona zarówno sytuacji prawnej sportowców- studentów, jak i organizacji studenckich (sportowych).

W pierwszej kolejności wskazać należy, że jest to pierwsza monografia dotycząca przedmiotowej sfery. Rozwój prawa sportowego jako gałęzi prawa przynosi wiele nowych pozycji piśmienniczych, jednakże nie odnoszą się one do działalności sportowej prowadzonej w ramach szkół wyższych.

Monografia ma na celu przeprowadzenie kompleksowej, formalno-prawnej analizy prezentowanych zagadnień oraz zaproponowanie rozwiązań spełniających oczekiwania studentów-sportowców jak również organizacji sportowych, przy pełnej zgodności z obowiązującym prawem. Bez wątpienia jest to istotny walor poznawczy pracy.
Pozytywnie należy ocenić dobór autorów w poszczególnych rozdziałach. Są to uznani teoretycy prawa, ale także praktycy – prawnicy, osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi (studenckimi), pracownicy administracji, jednostek ogólnouczelnianych. Z uwagi na charakter pracy – nieliczni autorzy nie są prawnikami.

Mając na uwadze powyższe, recenzowaną monografię należy ocenić pozytywnie. Stanowi pierwszą publikację odnoszącą się do funkcjonowania organizacji sportowych i sportowców w szkołach wyższych. Tematyka badawcza jest więc bardzo obszerna- obejmuje zagadnienia ustrojowe, konstytucyjne i administracyjnoprawne. Kompleksowe rozważania w przedmiotowym zakresie będą bez wątpienia cenne dla przedstawicieli praktyki oraz szkół wyższych.

dr hab. Wojciech Orłowski, prof. nadzw.
Instytut Administracji i Prawa Publicznego UMCS w Lublinie


Dynamiczny rozwój nowej gałęzi prawa – prawa sportowego skutkuje coraz większym zainteresowaniem rynku wydawniczego publikacjami z tego zakresu.
W ostatnim czasie ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck, monografia pod red. Michała Leciaka, Prawo sportowe (2018) będąca swoistego rodzaju kompendium wiedzy z zakresu prawa sportowego. Ciekawymi pozycjami są również: Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny, pod red. A. Babczuka (Wydawnictwo C.H. Beck 2014) czy też autorstwa R. Żurowskiej, Przestępstwo korupcji w sporcie (Wydawnictwo Poznańskie 2010).
Przedstawiona do recenzji monografia „Sport w szkole wyższej, aspekty formalno-prawne”, jest pierwszą na rynku monografią poświęconą sytuacji prawnej studenta-sportowca oraz strukturom sportowym funkcjonującym na uczelniach.

Według założeń jej autorów monografia ma na celu przeprowadzenie kompleksowej, formalno-prawnej analizy prezentowanych zagadnień oraz zaproponowanie rozwiązań spełniających oczekiwania studentów-sportowców jak również organizacji sportowych, przy pełnej zgodności z obowiązującym prawem, z czego zdaniem recenzenta w poprawny sposób się wywiązuje. Niewątpliwą zaletą publikacji jest odwołanie się do rozwiązań funkcjonujących zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych.

(…), książka stanowi wartościową pozycję nie tylko dla prawników (zarówno teoretyków, jaki praktyków) ale również dla studentów prawa oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa sportowego.

dr hab. Marzena Toumi, prof. nadzw.
Instytut Prawa i Administracji Obronnej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

SPORT W SZKOLE WYŻSZEJ
Aspekty formalno-prawne
Redakcja naukowa: Jakub Kosowski
Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS
Lublin 2018

Foto: Ewa Milun-Walczak