Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego nadał zaszczytny tytuł doktora honoris causa profesorowi Markowi Konopczyńskiemu – wybitnemu pedagogowi resocjalizacyjnemu, profesorowi nauk społecznych i prezesowi AZS Warszawa. 

W czwartek 22 czerwca w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa wybitnemu specjaliście w dziedzinie nauk społecznych – profesorowi dr hab. Markowi Konopczyńskiemu. Z uwagi na duże zainteresowanie ceremonią sala musiała być zmieniana. Nie zabrakło najbliższej rodziny, znajomych, środowiska akademickiego oraz koleżanek i kolegów z Akademickiego Związku Sportowego.

Podczas wygłoszonej laudacji zwrócono uwagę na liczne pasje profesora Marka Konopczyńskiego oraz jego zaangażowaną działalność  środowisko akademickie. Podkreślono też jego wkład w stworzenie koncepcji twórczej resocjalizacji. Jak podano – cechować ma go wyjątkowa przenikliwość badawcza, ale i przeświadczenie o potrzebie spełniania najwyższych standardów w pedagogice jako nauce oraz praktyce oświatowej i resocjalizacyjnej.

– Trzy wielkie obszary ludzkich pasji, ale i osobowego wysiłku, aby zmierzyć się z pasjami: nauką, sportem i polityką społeczną. Wszystko to tworzy obraz dzisiejszego bohatera, który wymienione wartości uniwersytetu uosabia. Z jednej strony nie sposób wyliczyć wszystkich jego dokonań naukowych i dydaktycznych oraz otrzymanych przez niego wyróżnień, zrealizowanych projektów badawczych. Z drugiej zaś na etapie redagowania laudacji towarzyszyło mi interesujące doświadczenie uczestnictwa w odkrywaniu cech i sposobu komunikowania swoich pasji przez nominata – mówił profesor Mirosław Kowalski, dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Przed wygłoszeniem wykładu doktor honoris causa prof. Marek Konopczyński wyraził wdzięczność senatowi i rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego JM prof. dr hab. Wojciechowi Strzyżewskiemu za dostrzeżenie jego osiągnięć i wyróżnienie największym honorem akademickim.

– Tytuł traktuję jako największy dar i zobowiązanie wobec społeczności Uniwersytetu Zielonogórskiego, który od tej chwili jest też moim uniwersytetem. Bardzo dziękuję profesorowi Mirosławowi Kowalskiemu, który był inicjatorem i promotorem mojego doktoratu honorowego, za podjęcie się próby przeprowadzenia procedury doktorskiej oraz znakomitą laudację. Na jego ręce składam też podziękowania dla całej rady dyscypliny naukowej Instytutu Pedagogika. Dziękuję pięknie mistrzom polskich nauk społecznych: profesorowi honoris causa multi Bogusławowi Śliwerskiemu i profesorowi honoris causa multi Zbyszko Melosikowi, za przyjecie roli recenzentów – dziękował nominat prof. dr hab. Marek Konopczyński.

Marek Konopczyński urodził się 24 września 1956 roku w Siedlcach. Tytuł zawodowy magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał w 1981 r. poświęcając pracę magisterską problematyce środowiskowych uwarunkowań nieprzystosowania społecznego młodzieży. W niecałe pięć lat po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim obronił rozprawę doktorską pt. “Środowiskowe uwarunkowania postrzegania zjawisk patologii społecznej przez młodzież akademicką”. Habilitował się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2007, a 14 sierpnia 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk społecznych.

W roku 2010 Marek Konopczyński został powołany w skład Rady Polityki Penitencjarnej działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Aktualnie jest wiceprzewodniczącym tej Rady – inicjuje, prowadzi i wspiera badania naukowe dotyczące zadań Służby Więziennej. W latach 2014-2019 pełnił funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka.

Jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych oraz Zakładu Twórczej Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, wiceprzewodniczącym Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk (2011-2023).

W latach 1999-2001 był prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Od 2005 roku pełni funkcję prezesa AZS Warszawa.

Tytuł doktora honoris causa to najwyższe wyróżnienie w świecie akademickim. Nadawany jest on osobom szczególnie zasłużonym i jest wyrazem uznania dla ich dorobku. Jest to 16 tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale pierwszy z dziedziny pedagogiki.

Zdjęcie: K. Adamczewski/ Uniwersytet Zielonogórski