Narodowa Reprezentacja Akademicka na rok 2021

0
270

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło skład Narodowej Reprezentacji Akademickiej na rok 2021. Do programu zakwalifikowano prawie pół tysiąca studentów z 38 uczelni.

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany jest w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministerstwa kierowane są bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci-sportowcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidualny dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów nauczania.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło projekt „Narodowa Reprezentacja Akademicka” w 2019 r. Na realizację I edycji projektu w 2020 r. zabezpieczono w budżecie resortu środki w wysokości 10 mln zł. Do realizacji I edycji przystąpiły łącznie 42 uczelnie publiczne i niepubliczne, w wyniku czego wsparciem w ramach projektu objętych zostało 412 studentów-sportowców na łączną kwotę 7 128 108,00 zł.

Do II edycji programu zgłosiło się kilkadziesiąt uczelni. Zakwalifikowano 38. Wśród nich znalazło się 31 uczelni publicznych oraz 7 uczelni niepublicznych. Do Narodowej Reprezentacji Akademickiej 2021 przyjęto 478 studentów-sportowców.

Kolejny raz najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele AWF Katowice, których w NRA 2021 będzie aż 179. To o blisko 40 osób więcej niż katowicka uczelnia miała w pierwszej edycji. Na kolejnych miejscach są AWFiS Gdańsk, AWF Kraków i WSG Bydgoszcz z ponad 30 studentami oraz Politechnika Opolska, którą będzie reprezentować 30 studentów.

W styczniu 2021 r. zostaną zawarte umowy między Ministrem Edukacji i Nauki a zakwalifikowanymi do projektu uczelniami na wykonanie zleconego zadania.

Więcej szczegółów na stronie gov.pl/nauka.